Witamy w Marketplace
infoLinia: +48 537 184 552 lub info@wallpark.pl

Regulamin sklepu internetowego WallPark™

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego WallPark.pl;

Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod https://WallPark.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Styl Przemysław Janik a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod https://wallpark.pl/
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep internetowy, działający pod https://wallpark.pl/, prowadzony jest przez Styl Przemysław Janik
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Zaktualizowana przeglądarka internetowa
2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Styl Przemysław Janik zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu
2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.4. Styl Przemysław Janik może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Styl Przemysław Janik za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię [nazwa prowadzącego].
3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Styl Przemysław Janik
3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług

IV. Realizacja zlecenia

3.7. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie zaksięgowania płatności za złożone zamówienie
3.8. Odstąpić od realizacji zamówienia można w momencie kiedy zamówienie nie zostało opłacone. W przypadku rozpoczęcia procesu realizacji po zaksięgowanej płatności anulowanie zamówienie możliwe jest tylko i wyłącznie za zgodą Sprzedającego. Prosimy kontaktować się drogą mailową na adres info@wallpark.pl podając w tytule numer zamówienia (tylko potwierdzenie mailowe jest wiarygodnym dowodem na anulowanie zamówienia)

V. Dostawa

3.9. Czas realizacji zamówienia liczony jest od daty zaksięgowania płatności na koncie. Wszystkie terminy realizacji podane są w zakładce "Dostawa"
4.0. Towar dostarczany jest za pośrednictwem prywatnych przewoźników lub firm tj. DHL, UPS, FEDEX, DPD, GLS. Prosimy w obecności kuriera sprawdzić stan paczki wraz z zawartością czy nie posiada żadnych uszkodzeń. Jeśli produkt został uszkodzony w czasie transportu tylko i wyłącznie spisany protokół z kurierem w dniu dostawy jest podstawą do dalszej reklamacji
4.1. Opakowania na czas transportu oraz wszelkie inne opakowania nie podlegają zwrotowi, wedle wytycznych dotyczących opakowań. Kupujący  zobowiązuje się do odpowiedniego usuwania opakowań na własny koszt
4.3. Sklep https://WallPark.pl dostarcza zamówienia na terenie polski. Istnieje możliwość realizacji wysyłki za granice, w tym celu zleceniodawca proszony jest o kontakt drogą mailową
4.4. W sklepie obowiązuje cennik dostaw podany w zakładce "Dostawa". Kwota dostawy dolicza się automatycznie w trakcie finalizowania zamówienia składanego w sklepie

VI. Dostępne produkty

4.5.. W sklepie na podstawie zdjęć generowane są produkty tj. wydruki dekoracyjne premum z przeznaczeniem do wewnątrz pomieszczeń. Każda podana cena obliczana jest na podstawie wybranego wzoru, produktu, rodzaju podkładu i rozmiaru dekoracji.
4.6. Standardowo produkty, które gabarytowo przekraczają 200 cm szerokości i 100 cm wysokości będą dzielone na mniejsze elementy. Z reguły przyjęty jest symetryczny podział, tak aby w całości wzór przebiegał płynnie przez wszystkie elementy tworząc spójną kompozycje.
4.7. Wszystkie zamówienia realizowane są indywidualnie pod Klienta